2009

2009.03.26 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na umowę ramową na wyceny nieruchomości

 

Komorniki, 26.03.2009r.

PL. 3410-7/09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PL.3410-7/09

Nazwa zadania:  ,,Umowa ramowa na wyceny nieruchomości”

 

Działając na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

Kod Komorniki

Strona WWW:                                    www.komorniki.pl

E-mail:                                                sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania:           poniedziałki 8:30 – 16:30

                                               wtorki – piątki 7:15 – 15:15

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia: umowa ramowa na wyceny nieruchomości w gminie Komorniki na rok 2009 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 70000000-1

#42

 

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

V. Termin wykonania zamówienia:

2009 rok

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Którzy przedstawili wykaz operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości wykonanych od 1 stycznia 2008 roku do dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

1.4 Którzy wykazali doświadczenie zawodowe przy opracowaniu wycen na potrzeby Samorządów.

1.5 Którzy przedstawią listy referencyjne z urzędów dla których sporządzali wyceny.

1.6 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.6.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kwalifikacja wykonawców.

3.1.Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”.

3.2.Ocenie punktowej podlegać będzie doświadczenie Wykonawcy, na podstawie wykazu operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości i dołączonych dokumentów potwierdzających, że ww. operaty zostały wykonane z należytą starannością.

3.2.1.Wykonawca za każde poświadczone wykonanie zlecenia/zleceń na operaty szacunkowe na wycenę nieruchomości  z należytą starannością ponad wymagane minimum dla jednego zamawiającego, otrzyma 1 punkt.

3.2.2.Wykonawca za operaty szacunkowe na wycenę nieruchomości  wykonane z należytą starannością o wartości:

- do  50 000 zł otrzyma 1 pkt.

- od 50 000  zł do 100 000 zł otrzyma  2 pkt

- od 100 000 zł do 150 000 zł otrzyma 3 pkt

- powyżej 150 000 zł otrzyma 4 pkt

3.2.3.Wykonawca za wykazane wykonanie zlecenia na operaty szacunkowe na wycenę nieruchomości dla jednostki samorządu terytorialnego otrzyma 3 pkt

 

 

 

VII. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

A. Wykonawca chcący uczestniczyć w niniejszym postępowaniu składa pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 27 ust. 5 Prawa zamówień publicznych informacja o złożeniu tego wniosku może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków określonego w pkt. XI niniejszego ogłoszenia. Wniosek uważa się za złożony w terminie jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej a Zamawiający otrzyma go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

 

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

b.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b.2) kopię posiadanych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego

b.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

b.4) oświadczenie ze oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

b.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

 

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 

c.1) Wykaz wykonanych operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością operatom szacunkowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie – zał. Nr 1.

 

D. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

 

d.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

 

VIII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert

 

Do dalszego udziału w postępowaniu zostaną zaproszenie wykonawcy spełniający w najwyższym stopniu wymagania określone przez Zamawiającego – w liczbie pięciu (5)

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

W postępowaniu określone zostały następujące kryteria oceny ofert:

najniższa cena

 

 

 

X. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dnia: 09.04.2009 roku do godz. 10:00.

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Pokój nr 1 – biuro podawcze

 

 

                         

XI. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie:

zamawiający nie udostępnia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

umowa ramowa

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Komorniki

                                                                                      mgr inż Jan Broda

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-16/09
WI.3410-3-13/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-1/09