2009

2009.10.21 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz osadu nadmiernego.


                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych Łęczyca Sp.z o.o. , Łęczyca, ul. Poznańska 6, 62-051 Wiry, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8934 415, faks 0-61 8934 415.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz osadu nadmiernego.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz ok. 10.000 m3/rocznie osadu nadmiernego zagęszczonego z oczyszczalni ścieków w Łęczycy na teren działki 1313/31 położonej przy ul. Szkolnej w Plewiskach w celu ich rolniczego wykorzystania - orientacyjna odległość 15 km. Wywóz osadu odbywa się 4 razy w miesiącu w cyklach dziennych po około 200 m3 każdy - konieczność podstawienia min. 4 pojazdów..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.37.00-3.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 6. Zamawiający poprawia inne oczywiste omyłki w następujący sposób: a. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia b. jeśli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie ,przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie c. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - zał. nr 1 A.2) Wzór umowy, który Wykonawca akceptuje parafując go, w przypadku braku akceptacji należy załączyć protokół rozbieżności - zał. nr 4 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne w Urzędzie Skarbowym i w ZUS B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - zał nr 2. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. C.2) Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania usługi, którym dysponuje oferent wraz z podaniem numerów rejestracyjnych pojazdów D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: D.1) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B1, B3, B4 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych własnoręcznym podpisem za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem. G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych Łęczyca Sp. z o.o. Ulica Poznańska 6, Łęczyca 62 - 051 Wiry.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych Łęczyca Sp. z o.o. Ulica Poznańska 6, Łęczyca 62 - 051 Wiry.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: do 27.11.2009.


   


  Lista wiadomości
  WI.3410-3-11/09
  WI.3410-3-16/09
  WI.3410-3-13/09
  WI.3410-3-9/09
  WI.3410-3-3/09
  WI.3410-3-1/09