2008

2008.03.14 - Ogłoszenie o wszczęciu postąpowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul.Fabianowskiej w Plewiskach, na odcinku od km 0+557 do km 1+728 .

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Gminy Komorniki

 

Adres pocztowy:

ul. Stawna 1

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Komorniki

62-052

wielkopolskie

Telefon:

Fax:

 

061 8107751

061 8107985

 

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.komorniki.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa ul.Fabianowskiej w Plewiskach, na odcinku od km 0+557 do km 1+728

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

nie przysługuje odwołanie

 

 


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowę ul.Fabianowskiej w Plewiskach od km 0+557 do km 1+728 tj. : Wybudowanie ulicy na długości 1171 mb . o szerokości jezdni 6,0 m i następujących parametrach jezdni : -warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej zamkniętej gr. 5 cm (125 kg/m) o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe -warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej częściowo zamkniętej gr.7 cm (150 kg/m) o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe -podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 23 cm -pomocnicza warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm. 2,5 MPa gr 15 cm Wybudowanie wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej polbruk kolor- grafitowy , kostka gr. 8cm na posypce cementowo-piaskowej gr 4cm i podbudowie z chudego betonu cementowego B 7,5 gr. 15 cm Wybudowanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej polbruk szarej gr. 6 cm na posypce piaskowej gr. 5 cm Wybudowanie ścieku przykrawężnikowego z 2 rzędów betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 

Słownik główny

Glówny przedmiot

45.23.32.52-0

Dodatkowe przedmioty

 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 31/05/2009

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000 zł Wykonawca wnosi wadium : - w pieniądzu : przelewem na konto nr: 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poź. Zmian.). Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego tj. do godz. 10.00 w dniu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: A.1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał. nr 1 A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.4) Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i składek w Urzędzie Skarbowym i ZUS. A.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A.7) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - zał. nr 2 B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych (min.3) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. - zał nr 3 B.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca - zał. nr 4 B.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. - zał. nr 5 B.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. C.2) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A2 - A 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.komorniki.pl/bip.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62 - 052 Komorniki pok.6

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 07/04/2008   Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy Komorniki ul.Stawna 1, 62 - 052 Komorniki Pokój nr 1 - Biuro Podawcze

IV.3.5) Termin związania ofertą:

Do: 07/05/2008
 

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-18/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-8/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-4/08
WI.3410-3-3/08