2008

2008.09.10 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Platynowej

 

Komorniki, 08.09.2008 r.

 

PL 3410-17/08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1 : 1000 terenu położonego we wsi Komorniki – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

Stawna 1

62-052 Komorniki

www.komorniki.pl

sekretariat@komorniki.pl

 

Pn.8:30-16:30, Wt-Pt 7:15-15:15

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej  206.000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.komorniki.pl/bip.php

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1, pok. 11, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1 : 1000 terenu położonego we wsi Komorniki – podkład geodezyjny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej

 

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- wykonanie mapy zasadniczej aktualizowanej w skali 1 : 1000  dla potrzeb sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2 egzemplarze mapy,

- powierzchnia opracowania ok. 15 ha  wg załącznika nr 3

- mapa powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r Nr 240., poz. 2027 z p. zm.)

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV 74-27-40.00-0

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

do dnia 29.12.2008 r..

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

                A. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

                B. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy,             

 

 

                C. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 w/w ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium                                                             Waga

cena                                                                                     100

 

11) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

                                                               ul. Stawna 1

                                                               62-052 Komorniki

                                                               Pokój nr 1 - biuro podawcze

 

                                               do dnia 22.09.2008r. do godz. 9:30

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego:  Urząd Gminy Komorniki

                                                               ul. Stawna 1

                                                               62-052 Komorniki

                                                               Pokój nr 19 - Sala Sesyjna

 

                                               dnia 22.09.2008 o godz. 10:00.

                          

13) termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą do dnia 20.10.2008 r.

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego sposobu zakupów

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

 

 

________________________________

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-18/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-8/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-4/08
WI.3410-3-3/08