2007

2007.12.14 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na " Obsługę techniczną i technologiczną Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych "Łęczyca" sp. z o.o.

Wiry: Obsługa techniczna i technologiczna Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych Łęczyca sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 251079 - 2007; data zamieszczenia: 14.12.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych Łęczyca Sp.z o.o., Łęczyca, ul. Poznańska 6, 62-051 Wiry, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 8934 415, fax 0-61 8934 415.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa techniczna i technologiczna Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych Łęczyca sp. z o.o..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obsługa techniczna PUK Łęczyca polegać będzie na:
- całodobowej obsłudze przepompowni indywidualnych na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Komornikach (serwisowanie, usuwanie usterek i naprawa),
- obsłudze oczyszczalni przez elektryka z uprawnieniami (w systemie zmianowym, zmiany wyznaczone w grafiku miesięcznym - obciążenie jeden etat dodatkowo usuwanie awarii),
- nadzorze technologicznym nad pracą oczyszczalni ścieków w Łęczycy (realizowanym przez magistra inżyniera - technologa ściekowego z praktyką w pełnym wymiarze godzin pracy).
- wydawaniu Warunków Technicznych przyłączenia dostawców ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Komornikach oraz wydawanie Warunków Technicznych dla potrzeb rozbudowy tej sieci,
- uzgadnianiu projektów dotyczących przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej oraz projektów rozbudowy sieci,
- reprezentowanie PUK Łęczyca w ZUDP Starostwa Powiatowego w zakresie konsultanta.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.11.41.00-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
  1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

  3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. Dokumenty wymagane:
  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik numer 1
  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
  - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik numer 2

  Dokumenty dodatkowe:
  - oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek w Urzędzie Skarbowym i ZUS
  - zaakceptowany i podpisany załączony do oferty projekt umowy - załącznik nr 3

  B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług polegających na eksploatacji przepompowni ścieków, wykaz nadzorowanych pod względem technologicznym oczyszczalni ścieków z podaniem ich technologii i przepustowości , dat wykonania i odbiorców usług , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z wykorzystaniem wzoru- załącznik numer 4
  - uprawnienia technologa nadzorującego pracę oczyszczalni w zakresie ochrony środowiska wykonawcze i projektowe w dziedzinie instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód oraz potwierdzenie jego przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  - uprawnienia elektryka,


  C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


  D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

  -Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


  E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

  - Oferta winna zawierać: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek w urzędzie Skarbowym i ZUS dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie


  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę, osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych Łęczyca sp.z o.o.
ul. Poznańska 6
Łęczyca, 62-051 Wiry.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Kanalizacyjnych Łęczyca Sp. z o.o.
Łęczyca, Ulica Poznańska 6
62-051 Wiry,.


IV.3.5) Termin związania ofertą: 21.01.2008.

 

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-4/07