2007

2007-01-24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska przy ul. Szkolnej

 

Komorniki, 2007-01-23

PL 3410-6/07

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska przy ul. Szkolnej obejmującego działkę nr ewid. 1220, 1221, 1222 oraz część działek nr 1223/2, 1215 i 1559

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

Stawna 1

62-052 Komorniki

www.komorniki.pl

sekretariat@komorniki.pl

 

Pn.8:30-16:30, Wt-Pt 7:15-15:15

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.komorniki.pl/bip.php

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1, pok. 11, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Plewiska przy ul. Szkolnej obejmującego działkę nr ewid. 1220, 1221, 1222 oraz część działek nr 1223/2, 1215 i 1559 - powierzchnia ok. 35,5 ha.

Zakres prac do wykonania - zgodny z art. 15 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zm. ), w tym:

a) przeznaczenie w/w terenu pod działalność gospodarczą, układ komunikacyjny.

b) określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

c) powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z projektowanym,

d) analizę złożonych wniosków,

e) wykonanie ekofizjografii, prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,

f) przygotowanie wniosku o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,

g) wprowadzenie ewentualnych zmian w wyniku złożonych uwag do projektu planu,

h) poprowadzenie procedury formalno – prawnej (przygotowywanie pism na wszystkich etapach procedury i skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej do przesłania do wojewody).

.

 

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV 74.25.10.00-3

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 

a) przekazanie projektu  planu do opiniowania w terminie do 09.07.2007r.,

b) przekazanie projektu  planu do wyłożenia do publicznego wglądu w terminie do 10.10.2007r.,

c) przekazanie projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy w terminie do 01.01.2008r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

            A. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

            B. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy,   

 

            C. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 w/w ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium                                           Waga

cena                                                                100

 

11) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

                                               ul. Stawna 1

                                               62-052 Komorniki

                                               Pokój nr 1 - biuro podawcze

 

                                   do dnia 09.02.2007r. do godz. 9:30

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego:  Urząd Gminy Komorniki

                                               ul. Stawna 1

                                               62-052 Komorniki

                                               Pokój nr 19 - Sala Sesyjna

 

                                   dnia 09.02.2007 o godz. 10:00.

                         

13) termin związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą do dnia 09.03.2007

                           

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego sposobu zakupów

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

 

 

 

____________________________________

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

Załączniki:

1.SIWZ

2.projekt umowy

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-4/07