2007

2007.02.05 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul.Kminkowej w Plewiskach - nawierzchnia z kostki betonowej

IK.3410-2/2/2007

Komorniki, dn. 2007-01-31

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana 

 

nazwa zamówienia: Budowa ul.Kminkowej w Plewiskach

 

1)      Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

  Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

Kod 62-052 Komorniki

 

Strona WWW : www.komorniki.pl

E-mail : sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania : pn. 8.30-16.30, wt-pt. 7.15 -15.15

 

2) Określenie trybu zamówienia:

tryb przetargu nieograniczonego o wartości: powyżej 60.000 euro

 

3)    

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl/bip.php

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

             

Przedmiotem zamówienia jest budowa  ul.Kminkowej w Plewiskach – nawierzchnia z kostki betonowej „POLBRUK” o gr. 8 cm, wraz z kanalizacją deszczową - wg SIWZ i dokumentacji technicznej.

 

Prace realizowane będą w dwóch etapach :

-  I etap                       - odcinek od ul.Miętowej do rowu melioracyjnego Plewianka

- II etap                        - odcinek od ul.Lukrecjowej do ul.Miętowej

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

     I etap          - 28.12.2007 r.

    II etap          - 30.06.2008 r.

 

 

 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa   zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

 

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

8) Informacja na temat wadium:

Wadium ustalono na kwotę 15.000,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 )   

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Komorniki

                                                 ul. Stawna 1

                                                 62-052 Komorniki

Pokój nr 1 – biuro podawcze

 

 

do dnia 2007-03-15 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

                                               ul. Stawna 1

                                               62-052 Komorniki

Pokój 19  - Sala sesyjna

 

 

termin otwarcia ofert 2007-03-15  o godz. 10.15

                         

12) termin związania ofertą

      do dnia 2007-04-14

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

            Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

            Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

            Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

 

 

 

 

____________________________________

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.3410-3-4/07