2007

2007.09.27 - ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa i montaż trybun składanych w Środowiskowej SAli Sportowej w Komornikach".

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Urząd Gminy Komorniki

Adres pocztowy:

ul. Stawna 1

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Komorniki

62-052

wielkopolskie

Telefon:

Fax:

061 8107751

061 8107985

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.komorniki.plI.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa i montaż trybun składanych w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach

II.1.2) Rodzaj zamówienia


DostawyII.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa i montaż trybun składanych w Środowiskowej Sali Sportowej w Komornikach Dostawa i montaż trybun składanych dla 200 osób wg opisu załącznika Nr 5 do SIWZ.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Glówny przedmiot

36.11.10.00-2

Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 15/12/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 1.2Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże doświadczenie na dostawę i montaż trybun składanych odpowiadających swoją wartością przedmiotowi zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2; minimalne wymagania stawiane Wykonawcom to 3 dostawy trybun w tym 1 dostawa trybun składanych; do wykazu doświadczenia Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wymienione prace zostały wykonane z należytą starannością; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia: Wykonawca potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową poprzez przedstawienie Zamawiającemu informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; dokument ma być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: 3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, 3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 3.8 nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. A.3) Aktualne oświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. A.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - oświadczenie jest zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 2; minimalne wymagania stawiane Wykonawcom to 3 dostawy trybun w tym 1 dostawa trybun składanych; B.2) Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z danymi na temat powierzonych robót - zgodnie z załącznikiem nr 3; C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; C.2) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A1-A3, C1, C2 oraz D1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty (formularz ofertowy oraz dokumenty opisane w pkt. B1-B2 składane są wspólnie; - Pełnomocnictwo do reprezentowania partnerów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; - Jeżeli oferta wspólna zostanie wybrana przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego partnerzy przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. F. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa i usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: Dostawa i montaż trybun składanych - deklaracja zgodności wystawiona przez producenta i oznaczona znakiem CE ; - atest higieniczny dla wyrobu dopuszczający do stosowania wewnątrz pomieszczeń budynków użyteczności publicznej; - atest potwierdzający trudnopalność wykładziny zastosowanej na podłodze trybun składanych; - szczegółowy opis wraz z rysunkiem proponowanego rozwiązania oraz zdjęcia zrealizowanych zadań ; Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę,osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.komorniki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62 - 052 Komonriki


IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 08/10/2007   Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62 - 052 Komonriki - Biuro Podawcze

IV.3.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.3410-3-4/07