2006

2006.11.30 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji wentylacyjnej w przedszkolu w Plewiskach

 

WI 3410 3-11/06

Komorniki, 2006-11-30OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana


nazwa zamówienia:


"Modernizacja instalacji wentylacyjnej w przedszkolu w Plewiskach"


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Strona www.komorniki.pl/bip.php

E-mail: ug@komorniki.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki od godz. 8:30 do godz. 16:30

od wtorku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15


2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro.


Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można otrzymać bezpłatnie w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy pok. Nr 18.


3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej w przedszkolu w n/wymienionych pomieszczeniach

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.

Szczegółowy zakres zawiera:

Modernizacja instalacji wentylacyjnej obejmuje wykonanie wentylacji pomieszczeń:

nr 101 – obróbka mięsa;

nr 104 – magazyn produktów;

nr 109 – schowek porządkowy;

nr 115 – magazyn leżaków;

nr 116 – pralnia;

nr 117 – magazyn bielizny brudnej;

nr 118 – magazyn bielizny czystej;

nr 119 – magazyn leżaków;

nr 123 – sala zajęć fakultatywnych;

oraz wytłumienie istniejących instalacji wentylacyjnych :

linia nawiewna N-1 – pomieszczenie nr 113 - sala oddziału I;

linia nawiewna N-1 – pomieszczenie nr 120 – sala oddziału II;

linia nawiewna N-2 – pomieszczenie nr 105 – kuchnia i zmywalnia;

linia wywiewna W -1 – pomieszczenie nr 113 – sala oddziału I;

linia wywiewna W -2 – pomieszczenie nr 120 – sala oddziału II;

linia wywiewna W -3 – pomieszczenie nr 105 – kuchnia i zmywalnia;

linia wywiewna W -4 – okap kuchenny.

Prace modernizacyjne należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym przez firmę Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „EKOTERMA” pn. „Modernizacja instalacji wentylacyjnej” dla przedszkola przy ul. Zielarskiej w Plewiskach.

Data opracowania projektu 15 listopada 2006 r

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5) Termin wykonania zamówienia: 28 lutego 2007 r.

6)Opis warunków udziału w postępowaniu w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.


O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - (uprawnienia budowlane w specjalnościach występujących przy budowanym obiekcie i przynależność do Izby Budowlanej);

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne


Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:


- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:


- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,


7) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:


1. Dokumenty wymagane:

a) - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1

b) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

d) - oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat w Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne w ZUS;

e) - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2;

f) – kosztorys ofertowy;

g) – zaakceptowany i zaparafowany projekt umowy wg załącznika Nr 4 .

B.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:


-Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik numer: 3

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

C.W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:


a) -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:


-Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:


- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.VI.A.1 ppkt. „b” do „e” SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie


Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".


9) Informacja na temat wadium:


Zamawiający nie wniesienia wadium.


10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium | Waga |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena | 100 |

---------------------------------------------------------------------------11) miejsce i termin składania wniosków:

w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Pokój nr 1 – biuro podawcze


do dnia 2006-12-11 do godz. 10:00


12) Adres strony internetowej, na której zostanie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


adres strony internetowej: www.komorniki.pl/bip.php


13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki


____________________________________

Nazwa zamawiającego
Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.