2006

2006.08.22 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Budowa domu mieszkalnego, komunalnego w Plewiskach"

WI 3410 3-6/06

Komorniki, 2006-08-08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana 

 

nazwa zamówienia:

 

"Budowa domu mieszkalnego, komunalnego w Plewiskach"

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Strona www.komorniki.pl/bip.php

E-mail:sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki od godz. 8:30 do godz. 16:30

                            od wtorku do piątku od godz. 7:15 do godz. 15:15

 

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 euro

 

Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  SIWZ można otrzymać bezpłatnie w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy pok. Nr 18.

 

3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Budowa domu mieszkalnego, komunalnego w Plewiskach. Budynek parterowy, niepodpiwniczony składający sie z 8 mieszkań. Budynek zaopatrzony w inst. wod-kan, elektryczną i gazową. Do wykonania w ramach zamówienia są również przyłącza: wodne i kanalizacyjne. Pow. zabudowy – 434,30 m2, kubatura 2.171,45 m3.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45211000-9, CPV 45231300-8, CPV 45310000-3, CPV 45331100-7, CPV 45331200-8, CPV 45332400-7, CPV 45333000-0, CPV 45400000-1.                                  

 

 

4) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

5) Termin wykonania zamówienia:

            a) etap I (2 mieszkania do zamieszkania        – do dnia 30.04.2007 r.

            b) etap II pozostałe mieszkania, całość prac  - do dnia  30.06.2007 r.

 

6)Opis warunków udziału w postępowaniu w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień   -  (uprawnienia budowlane w specjalnościach występujących przy budowanym obiekcie i przynależność do Izby Budowlanej); 

1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

1.4       Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Z ubiegania się o udzielenie  zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,            

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

 

      3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

 

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

 

 

7) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 

 1. Dokumenty wymagane:

 a) - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1

 b) - dowód wniesienia wadium

 c) - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 d) - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

 e) - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach i przynależność do Izby Budowlanej), 

 f)- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 g) - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 h) - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 i) - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 2

 

B.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

  -Informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr: 6

 -Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik numer : 5

 -Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik numer: 3

 -Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik numer: 4

  

C.W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

-Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

 -Informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 -Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

 

-Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

 -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 

E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

 

 - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.VI.A.1 ppkt. „c” do „i” SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie 

 

 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

9) Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,- zł. Słownie: dziesięć tysięcy złotych

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |  Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                                     |   100      |

---------------------------------------------------------------------------

 

 

11) miejsce i termin składania wniosków:

 w siedzibie zamawiającego:  Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Pokój nr 1 – biuro podawcze

 

do dnia 2006-09-11 do godz. 12:00

 

12) Adres strony internetowej, na której zostanie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

adres strony internetowej: www.komorniki.pl/bip.php

 

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

14) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 

 

 

/-/ inż Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.