2006

2006.04.07- Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

 

Przedmiot zamówienia:

wykonanie projektu częściowej zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14

I. Zamawiający

 

1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

 

Urząd Gminy Komorniki

 

 

 

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów

 

1. Ewa Fiszer

2. Katarzyna Kubinek – Waliszka

 

Numer telefonu: (0-61) 8 100 641, 8 108 806

Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 11

 

Adres

Ul. Stawna 1

 

Kod pocztowy

62 – 052

Miejscowość

Komorniki

Województwo

wielkopolskie

 

Telefon

(0-61) 8 107 751

 

Faks

(0-61) 8 107 985

Poczta elektroniczna (e-mail)

sekretariat@komorniki.pl

 

Adres internetowy (URL)

www.komorniki.pl

 

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1

 

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych  warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1 

 

4) Adres, na który należy przesyłać oferty

Taki jak w pkt. I.1                                                                                               

 

II.  Przedmiot zamówienia

 

1) Opis

 

1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Projekt częściowej zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14

 

1.3) Opis przedmiotu zamówienia - projekt częściowej zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 21 MN oraz działki nr ewid. gruntu: 14/100, 14/110, 14/188, 14/127, 14/128, 14/129 i cz. nr 14/164  -  powierzchnia ok. 4,0 ha.

 

Zakres prac do wykonania - zgodny z art. 15 i 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami ), w tym:

 

a) Zmiana:

  - przeznaczenia działki 14/100 z zieleni publicznej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą.

    Przeznaczenie pod zieleń publiczną działki 14/127

  - tylnej  linii zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 21 MN;

  - bocznej linii zabudowy  na działce 14/166 oraz zmiana przeznaczenia działki 14/110 z zieleni publicznej z 

    elementami infrastruktury na ciąg pieszo jezdny z zielenią publiczną i elementami infrastruktury bez wjazdu

    na drogę powiatową (do Jezior);

  - przeznaczenia działki 14/186 z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową

    jednorodzinna wraz z usługami handlowymi, zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy oraz zmiana

    tylnej linii zabudowy dla budynków usługowych;

b) Rozwiązanie połączenia układu komunikacyjnego na terenie objętym w/w planem z układem komunikacyjnym planowanym na  działce nr 14/7.

c) Analiza złożonych wniosków;

d) Wykonanie ekofizjografii, prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu;

e) Wprowadzenie ewentualnych zmian w wyniku złożonych uwag do projektu planu;

f) Poprowadzenie procedury formalno – prawnej (przygotowywanie pism na wszystkich etapach procedury i skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej do przesłania do  wojewody)

.

 

1.4) Miejsce wykonania usług - siedziba oferenta

 

1.5) Nomenklatura

 

1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3

 

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – NIE

 

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej - NIE

 

2) Wielkość lub zakres zamówienia:

 

wartość zamówienia do 60 000 euro

 

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 

Data rozpoczęcia – 15.05.2006r.

 

Data zakończenia:

a) przekazanie projektu zmiany planu do wyłożenia do publicznego wglądu w terminie do 30.09.2006r.,

b)  przekazanie projektu zmiany planu do uchwalenia przez Radę Gminy w terminie do       30.11.2006r.

 

                                                                                                                                               

 

III. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy  oraz  informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

 

Warunki uczestnictwa:

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zgodny z specyfikacją istotnych warunków zamówienia

 

 

IV.

 

1) Tryb udzielenia zamówienia – Przetarg nieograniczony - do 60 000 euro

 

2) Kryteria oceny ofert – Najniższa cena   

 

3) Informacje administracyjne:

 

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

       - SIWZ można odebrać w Urzędzie Gminy Komorniki - Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki

         Gruntami - pokój nr 11 lub może zostać przesłana pocztą po wcześniejszym pisemnym zamówieniu

       - cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bezpłatna

 

3.2) Termin składania ofert: 26.04. 2006 r. do godz. 9:30

      Miejsce: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok. 1 (biuro podawcze)

 

3.3) Termin związania ofertą:

       do 25.05.2006r.

 

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:  26.04.2006 r.  godz. 10:00

 

     Miejsce: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok. 19 (sala sesyjna)

 

 

 

                                                                                                                             WÓJT GMINY KOMORNIKI

                                                                                                                                             mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.