2006

2006.05.17 - Zawiadomienie o wyborze wykonawcy do wykonanaia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach na działkach 1159, 57/113, 59

Komorniki 15.05.2006r.

 

PL 3410-6/06

 

                                                                                  Pracownia Projektowa

                                                                                  inż. Stefan Dudkowiak

                                                                                  60-158 Poznań, ul. Keplera 3A/34

 

 

 

Dot. wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59

 

 

            Informuję, że Państwa oferta z ceną brutto = 7.320,00 zł. jako oferta najkorzystniejsza została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego

 

W postępowaniu zostały złożone w terminie cztery oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniły trzy ofery:

 

a) oferta 1  -   Biuro Projektowania, Planowania Przestrzennego i Obsługi Inwestycji

                      "BEWA-MULCZYŃSKI" Błażej Mulczyński

                      64-100 Leszno, ul. 21 Października 2A                                                         

                               cena brutto  =          20.740,00 zł

b) oferta 2   -  Pracownia Projektowa inż. Stefan Dudkowiak

                      60-158 Poznań, ul. Keplera 3A/34

cena brutto     =          7.320,00 zł

c) oferta 3   -   JAGOBUDEX-PROJEKT

                       60-354 Poznań, ul. Marcelińska 61/8 

                        nie spełnia wymaganych warunków udziału w postępowaniu 

d) oferta 4   -    PLANOS Consulting Jarosław Postaremczak

                        64-000 Koscian, ul. Ks. Baczkowskiego 26/4  

                              cena brutto  =                        14.640,00 zł

                                                        

  

 

W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami tutejszego urzędu pok. Nr 11

            Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział IV „Środki ochrony prawnej”.

 

           

 

 

 WÓJT GMINY KOMORNIKI

 mgr inż Jan Broda

                                                                                             

 

                                                                                             

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.