2006

2006.02.24 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na profilowanie i uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Komorniki

Urząd Gminy Komorniki

62-052 Komorniki , ul. Stawna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

„Profilowanie i uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gruntowych

na terenie Gminy Komorniki ”

 

 

1.        Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

2.        Zakres prac : wg specyfikacji, wyprofilowanie 600.000 m2 dróg gruntowych 

3.        Termin wykonania : usługa całoroczna, wg bieżących potrzeb

4.        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :  „Przetarg nieograniczony –Profilowanie dróg gruntowych” w Biurze Podawczym Urzędu pok. nr 1  - do dnia 14.03.2006r.  do godz.10.00

5.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2006 r. o godz. 10.15 w sali  nr 19 Urzędu Gminy Komorniki

6.        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, pok.6 , tel. (061) 8107-751 w.36 , lub 8100-636 –  Teresa Kranz , Arkadiusz Klemczak

7.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  i ofert  wariantowych.

8.        Termin związania ofertą : 14.04.2006  r.

9.        Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

cena  - ważność kryterium    =   100 %

10.     Warunki udziału w postępowaniu : W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust 1, pkt 1 - 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004 r.)

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.