2006

2006.07.18 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Komorniki, stanowiących własność Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki

o g ł a s z a

 

I I   p r z e t a r g    u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż działek położonych w miejscowości Komorniki, stanowiących własność Gminy Komorniki, zapisanych w Kw nr PO2P/00110550/5.

 

L.p.

Miejscowość

Działka

nr ewid.

Pow.

( m2 )

Cena

wywoławcza

działki ( zł )

1.

Komorniki

7550

8427

733.000,00

2.

-//-

7555

2364

218.000,00

 

Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 22%.

Przeznaczenie:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki pomiędzy ulicą Młyńską i ulicą Pasieki obejmujący część działek nr ewidencyjny gruntu 715, 716, 717 oraz działkę 1039/1, uchwalony uchwałą Rady Gminy Komorniki nr XLIII/291/2002 z dnia 27.06.2002r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 104 z 2002r. poz. 2607 )

działka nr 7550 –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

działka nr 7555 –tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Opis nieruchomości : działki nieuzbrojone, położone przy drodze nieutwardzonej.

 

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ).

 

Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 19 września 2006r. o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, w kolejności wymienionej w ogłoszeniu.

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej – ze wskazaniem na konkretną nieruchomość - należy wpłacić w pieniądzu do dnia 14 września 2006r. na konto Urzędu Gminy Komorniki w banku  PEKAO S.A. O/Poznań 56124017471111000018489057.

Do dnia 15.09.2006r. do godz. 10:00 należy dostarczyć dowód wpłacenia wadium ( pokój nr 4 ).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub dokumenty rejestrowe – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia . Pozostałą kwotę nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego .

Wadium podlega zwrotowi w przypadku nie wygrania przetargu . Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygra.

Koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży ponosi kupujący. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub 11 w godz. 7:15 - 15:00 lub telefon. 061-81-00-634, 061-81-00-642.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

 

 

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.