2006

2006.06.22-Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolach w Komornikach i Wirach oraz w Szkołach Podstawowych w Szreniawie i Plewiskach"

WI.3410-3-4/06

Komorniki, 2006-06-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Nazwa zamówienia:

Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolach w Komornikach i Wirach oraz w Szkołach Podstawowych w Szreniawie i Plewiskach

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

www.komorniki.pl

sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałki 8.30 - 16.30

wtorki-piątki 7.15 - 15.15

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.komorniki.pl

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku.

Koszt SIWZ: 0,00PLN.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolach w Komornikach i Wirach oraz w Szkołach Podstawowych w Szreniawie i Plewiskach w następujących ilościach:

- Przedszkole w Komornikach                -         91szt. okien + 2szt. drzwi tarasowych

- Przedszkole w Wirach                         -         24szt. okien + 1szt. drzwi tarasowych

- Szkoła Podstawowa w Szreniawie       -         4szt. okien

- Szkoła Podstawowa w Plewiskach      -         22szt. okien + 2szt. drzwi wejściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

- Przedszkole w Komornikach                - do 31.07.2006r.

- Przedszkole w Wirach                         - 1.08. ÷ 8.08.2006r.

- Szkoła Podstawowa w Szreniawie       - 10.07. ÷ 15.07.2006r.

- Szkoła Podstawowa w Plewiskach      - 1.08. ÷ 20.08.2006r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1   Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2   Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

   1.4  Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,      

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

4. Warunki szczegółowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania minimum 2 zespołami monterskimi,

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do swojej oferty atesty wraz z załącznikami dotyczące oferowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                             |Waga  |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                                      |80     |

---------------------------------------------------------------------------

|Termin płatności faktur                                            |20       |

---------------------------------------------------------------------------

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Pokój nr 1 – Biuro Podawcze

do dnia 30.06.2006r. do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

Pokój nr 19 – Sala Sesyjna

dnia 30.06.2006r. o godz. 10:10

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 29.07.2006r.

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

 

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się aukcji elektronicznej

 

 

 

____________________________________

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

SIWZ

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.