2006

2006.06.23 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Komorniki, 2006-06-23


OR. 3410-1-3/06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


1) Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

Kod 62-052 Komorniki

www.komorniki.pl

E-mail:sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania: pn. 8.30-16.30, wt-pt. 7.15-15.15


2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komorniki.pl


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.


 • 10 komputerów stacjonarnych

 • 3 komputery przenośne

 • 1 kolorowa drukarka laserowa

 • 6 czarno-białych drukarek laserowych

 • 1 kolorowa drukarka atramentowa


Wspólny Słownik Zamówień:


30.23.10.00 - Komputery i drukarki
30.21.33.00 -
Komputery przenośne5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia: 2006-08-15


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

 • nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

 • wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

 • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

 • niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 • wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

 • który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 • nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,8) Informacja na temat wadium: wpłata wadium nie obowiązuje


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

Cena

75

gwarancja na sprzęt

25

10) miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Pokój nr 1 - Biuro podawcze


do dnia 2006-07-03 do godz. 10:00


11) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

Pokój nr 19 - Sala Sesjna


dnia 2006-07-03 o godz. 10:15.

12) termin związania ofertą: okres 30 dni , tj. do dnia 2006-08-03

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej


14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów


Jan Broda

Urząd Gminy Komorniki

 

____________________________________

Nazwa zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PDF

SIWZ, załącznik nr 1 - formularz ofertowy

SIWZ, załącznik nr 2 - oświadczenie i spełnieniu warunków

SIWZ, załącznik nr 4 - wykaz wykonanych dostaw

SIWZ, załącznik nr 3 - projekt umowy

SIWZ, załącznik nr 5 - specyfikacja oferowanego sprzętu

 

30.06.2006 - Zmiana SIWZ, przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.07.2006 r.

Zmiana SIWZ,przesunięcie terminu składania ofert

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.