2006

2006-06-09 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli do przedszkola w Plewiskach.

 

 

Komorniki, 2006-06-09

 

WI 3410-3-3/06

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

Nazwa zamówienia:

Dostawa mebli do przedszkola w Plewiskach.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

Kod 62-052 Komorniki

www.komorniki.pl

E-mail:sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania: pn. 8.30-16.30, wt-pt. 7.15-15.15

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych       warunków zamówienia: www.komorniki.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli przedszkolnych i biurowych do nowopowstałego przedszkola w Plewiskach. Zamówienie obejmuje także złożenie i ustawienie mebli w salach. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia opakowań po meblach. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe.

Część pierwsza; meble przedszkolne:

- krzesełka - 78 szt.

- stoliki -13 szt.

- szafka - gruszka 1 szt.

- szafka - drzewko 1 szt.

-biblioteczka -  2 szt.

- leżaczki - 30 szt

- wózek do leżaczków - 3 szt.

- regał na pościele - 2 szt.

- zestaw mebli - 2 szt.

- zestaw mebli - 2 szt.

- regał przedszkolny - 4 szt

- biurko - 3 szt.

-szatnie - 8 szt.

-ławka do siedzenia przedszkolna - 8 szt.

Część druga: meble biurowe:

- fotel obrotowy - 1 szt.

- krzesła biurowe - 18 szt.

- stół - 1 szt.

- biurko - 2 szt

- szafa ubraniowa - 4 szt.

- regał - 6 szt.

- stół szkolny 1 osobowy - 2 szt.

- wieszak na ubrania -  6 szt.

- szafka na leki - 1 szt.

- szafka na klucze - 1 szt.

- regał wielofunkcyjny - 3 szt.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

36152000-1 - meble przedszkolne

36121000-5 - meble biurowe

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

     04.08.2006 r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1    Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2    Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   1.3    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

   1.4    Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa   zamówień   publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,         

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

8) Informacja na temat wadium:

wpłata wadium nie obowiązuje

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego: Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

Kod 62-052 Komorniki

Pokój nr 1 - Biuro podawcze

 

do dnia 2006-06-20 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Komorniki

Ul. Stawna 1

Kod 62-052 Komorniki

Pokój nr 19 - Sala Sesjna

 

dnia 2006-06-20 o godz. 10:15.

                          

12) termin związania ofertą

      okres 30 dni , tj. do dnia 2006-07-20

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

      nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

/-/ inż Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki 

 

 

Lista wiadomości
WI.3410-3-10/06
PL 3410-13/06 - Przetarg nieograniczony
II przetarg ustny nieograniczony
WI.3410-3-5/06
WI.3410-3-4/06
nr ewidencyjny: 632/13 plus 25 proc. udział we własności działki nr 632/14
Szreniawa, działki nr ewid. gruntu 14/13 i 14/14.