2005

2005.08.31 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Szreniawa"

WI 3410/14/2005

 

Komorniki, 2005-08-18

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości  Szreniawa

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 KOMORNIKI

Strona WWW.komorniki.pl

E-mail sekretariat@komorniki.pl

Godziny urzędowania poniedziałki          8.30 - 16.30

                     od wtorku do piatku            7.15 - 15.15

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

sIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub zamówić fakem lub mailem za pobraniem

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

100,00 zł

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kanalizacji grawitacyjno- tłocznej z  przykanalikami i 2szt. przepompowni sieciowych  w Szreniawie i Rosnowie.

kod CPV 45232451-8

               45232410-9

               45232423-3

..............................

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 2006.07.30

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

- min. roczny przychód 2.000.000 zł za lata 2003 i 2004r.

- realizacja pra min. 3 brygadami w 3 miejscach

 

 

8) Informacja na temat wadium:

50.000 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80

Termin płatności faktur

20

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 KOMORNIKI

Pokój nr 1 - Biuro podawcze

 

do dnia 2005-10-10 do godz. 10:00

 

 

11) termin związania ofertą

okres 60  dni , tj. do dnia 2005-12-08

 

12)

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 18.08.2005r.

 

Jan Broda

Wójt  Gminy Komorniki

Lista wiadomości