2005

2005.09.09 - Wójt Gminy Komorniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Plewiska, stanowiących własność Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki

o g ł a s z a

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y


na sprzedaż działek położonych w miejscowości Plewiska, stanowiących własność Gminy Komorniki :


l.p.

Miejscowość

Działka

nr ewid.

Pow.

(m2)

Cena

wywoławcza

działki (zł)

Księga

Wieczysta

1.

Plewiska

618/1

720

60.000,00

PO2P/00115249/7

2.

-//-

618/2

1632

136.000,00

PO2P/00115249/7


Do ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.


W/w działki przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Opis nieruchomości : oferowane działki są nieuzbrojone, położone przy drodze nieutwardzonej.


Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).


Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 17 października 2005r. o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, w kolejności wymienionej w ogłoszeniu.

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej – ze wskazaniem na konkretną nieruchomość - należy wpłacić w pieniądzu do dnia 13 października 2005r. na konto Urzędu Gminy Komorniki w banku PEKAO S.A. O/Poznań 56124017471111000018489057.

Do dnia 14.10.2005r. do godz. 10:00 należy dostarczyć dowód wpłacenia wadium (pokój nr 4).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub dokumenty rejestrowe – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia . Pozostałą kwotę nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego .

Wadium podlega zwrotowi w przypadku nie wygrania przetargu . Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygra.

Koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży ponosi kupujący.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub 11 w godz. 7:15 - 15:00 lub telefon. 8107-751 wewn. 34 lub 41, 8100-634 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.


Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

Lista wiadomości