2005

2005.10.13 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na : Świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki w 2006 roku

Urząd Gminy Komorniki

62-052 Komorniki , ul. Stawna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

„Świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów

stałych z terenu Gminy Komorniki w 2006 r”

 

 

1.     Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

2.     Zakres prac obejmuje :  Zbiórkę odpadów stałych  komunalnych od  mieszkańców  i podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Komorniki oraz transport i składowanie ich na międzygminnym wysypisku odpadów w Dopiewie  w 2006 r”

3.       Termin wykonania : 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

4.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :  „Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu odpadów stałych z terenu Gminy Komorniki w 2006 r.”

        w Biurze Podawczym Urzędu pok. nr 1  - do dnia 25.11.2005r.  do godz.10.00

5.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2005 r. o godz. 10.15 w sali  nr 19 Urzędu Gminy Komorniki

6.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, pok.5 , tel. (061) 8100-635     Elżbieta Maruszewska

7.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  i ofert  wariantowych.

8.       Termin związania ofertą : 24.01.2006  r.

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :   cena

         - ważność kryterium    =   100 %

10.   Warunki udziału w postępowaniu : W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust 1, pkt 1 - 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004 r.)

 

 

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

Lista wiadomości