2005

2005.01.06 – Wójt Gminy Komorniki ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Plewiska i Komorniki, stanowiących własność Gminy Komorniki

Wójt Gminy Komorniki

 

o g ł a s z a

 

I I    p r z e t a r g    u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż działek położonych w miejscowości Plewiska i Komorniki, stanowiących własność Gminy Komorniki :

 

l.p.

Miejscowość

Działka

nr ewid.

Pow.

( m2 )

Cena

wywoławcza

działki ( zł )

Księga

Wieczysta

1.

Plewiska

618/4

1337

86.905,00

115.249

2.

-//-

618/5

1338

86.970,00

115.249

3.

-//-

618/6

1342

87.230,00

115.249

4.

-//-

618/7

1345

87.425,00

115.249

5.

-//-

618/8

1348

87.620,00

115.249

6.

-//-

618/9

1350

87.750,00

115.249

7.

-//-

618/10

1353

87.945,00

115.249

8.

-//-

618/11

1357

88.205,00

115.249

9.

-//-

618/12

1359

88.335,00

115.249

10.

-//-

618/13

1362

88.530,00

115.249

11.

-//-

618/14

1201

78.065,00

115.249

12.

-//-

618/15

1200

78.000,00

115.249

13.

Komorniki

632/4

1729

69.160,00

110.550

14.

-//-

632/5

1728

69.120,00

110.550

15.

-//-

632/6

1728

69.120,00

110.550

16.

-//-

632/7

1729

69.160,00

110.550

17.

-//-

632/8

5453

190.855,00

110.550

 

Do ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.

 

Przeznaczenie  :  

1. dz. nr  618/4 – 618/15 w Plewiskach  - przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych -  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Opis nieruchomości : oferowane działki są nieuzbrojone, położone przy drodze  nieutwardzonej.

 

2  dz. nr 632/4- 632/8 w Komornikach – przeznaczone w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki - II etap pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Opis nieruchomości : oferowane działki są nieuzbrojone, położone przy drodze nieutwardzonej, z aktualnie istniejącymi zasiewami rolnymi, w związku z czym przejęcie terenu nastąpi po zbiorach tj. w sierpniu 2005r.

 

Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ).

 

 

Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 11 lutego 2005r. o godz. 10:00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, w kolejności wymienionej w ogłoszeniu.

Wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej – ze wskazaniem na konkretną nieruchomość - należy wpłacić w pieniądzu do dnia 07 lutego 2005r. na konto Urzędu Gminy Komorniki w banku  PEKAO S.A. O/Poznań 56124017471111000018489057.

Do dnia 08.02.2005r. do godz. 10:00 należy dostarczyć dowód wpłacenia wadium ( pokój nr 4 ).

Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub dokumenty rejestrowe – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia . Pozostałą kwotę nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego .

Wadium podlega zwrotowi w przypadku nie wygrania przetargu . Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygra.

Koszty zawarcia umowy kupna-sprzedaży ponosi kupujący.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub 11 w godz. 7:15 - 15:00 lub telefon. 8107-751 wewn. 34 lub 41, 8100-634 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, o czym zawiadomi zainteresowanych w prasie, podając przyczynę odwołania.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości