2005

2005.03.14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po hotelu na przedszkole w Plewiskach

WI 3410/03/05
Komorniki, 2005-03-14
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu  budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po hotelu robotniczym na przedszkole w Plewiskach
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
Kod 62-052 Komorniki
www.komorniki.pl
sekretariat@komorniki.pl
w poniedziałki 8.30 - 16.30
od wtorku do piatku 7.15 - 15.15
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Odbiór w Urzędzie Gminy Komorniki ul. Stawna 1, Komorniki, pok. nr 18, wzgl. po pisemnym złożeniu zamówienia Specyfikacji - wysyłka pocztą
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 0,00
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, opracowanie informacji o warunkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorys inwestorski i przedmiar robót do celów przetargowych.
Dokumentacja budowlana w 4 egz., dokumentacja wykonawcza w 6 egz., pozostałe opracowania w 1 egz
KOD CPV 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 [o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 [ ] Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 31.08.2005 r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie ze SIWZ
8) Informacja na temat wadium:
Nie wymagane
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium                                                |Waga    |
---------------------------------------------------------------------------
|cena                                                            |100     |
---------------------------------------------------------------------------
 
10) miejsce i termin składania ofert:
 [o] w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1
Kod 62-052 Komorniki
Pokój nr 1 - biuro podawcze
 [ ] w innym miejscu
Nazwa
Ulica
Kod Miejscowość
Pokój nr
do dnia 2005-03-31 do godz. 12:00
11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2005-04-30
                                                    
                                                    
                                                    
____________________________________
Urząd Gminy Komorniki
Lista wiadomości