2004

2004.01.12 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE PODZIAŁU GEODEZYJNEGO DZIAŁEK W PLEWISKACH I KOMORNIKACH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na wykonanie :

 

podziału geodezyjnego następujących działek :

Plewiska dz. o nr ewid. 934/8

Komorniki dz. o nr ewid. 632/1

 

 

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego (uproszczonego o wartości do 30.000 euro), zgodnie z art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

2. Zakres pracy do wykonania obejmuje wykonanie podziału geodezyjnego następujących działek :

Plewiska

dz. nr 934/8 - podział na 3 działki.

Komorniki

dz. nr 632/1- podział na 6 działek .

 

3. Termin wykonania pracy - do 20 marca 2004r.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

"PODZIAŁ GEODEZYJNY DZIAŁEK W PLEWISKACH I W KOMORNIKACH" w Urzędzie Gminy Komorniki ul. Stawna 1 pok. nr 1 ( biuro podawcze ) do dnia 20.01.2004r. do godz. 10:00 .

 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2004r. o godz. 10:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Komorniki.

 

6. Warunki przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia uzyskać można w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 4 tel. 8107-751 wewn. 34 , Hanka Maj, lub pok. nr 11.

 

7. Kryteria wyboru ofert :

 

a) cena oferty                       =    80 %

b) termin wykonania           =    20%

 

                               wg wzoru P = 0,8 Pc + 0,2 Pw

 

8. Wpłata wadium nie obowiązuje - wartość zamówienia do 30.000 euro.

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Komorniki dnia 12.01.2004r.

Lista wiadomości