2004

2004.03.25 - ogłoszenie o przetargu pisemnym niegograniczonym na sprzedaż działek położonych w miejscowości Plewiska i Komorniki, stanowiących własność Gminy Komorniki

na sprzedaż działek położonych w miejscowości Plewiska i Komorniki, stanowiących własność Gminy Komorniki :

 

L.p.

Miejscowość

Działka

nr ewid.

Pow.

( m2 )

Cena

wywoławcza

działki ( zł )

Księga

Wieczysta

1.

Plewiska

1037/3

10447

794.000,00

7677

2.

Plewiska

1037/5

5684

432.000,00

7677

3.

Plewiska

1037/7

9247

702.800,00

7677

4.

Komorniki

717

37300

2.522.400,00

110.550

5.

Komorniki

1039/1

8700

551.400,00

110.550

 

przeznaczone pod :

1. dz. nr 1037/3 - zabudowę mieszkaniową z warsztatami

2. dz. nr 1037/5 - zabudowę warsztatową.

3. dz. nr 1037/7 - zabudowę warsztatową

(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych ).

4.  dz. nr 717 - częściowo pod :

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z usługami, drogi ( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki - II etap  )

- zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi, tereny urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej

( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki pomiędzy ulicą Młyńską a Pasieki, obejmujący północną część działek o nr ewid. 715, 716, 717 oraz działkę nr 1039/1 )

5. dz. nr 1039/1 - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi, tereny urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ( miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki pomiędzy ulicą Młyńską a Pasieki, obejmujący północną część działek o nr ewid. 715, 716, 717 oraz działkę nr 1039/1 )

Opis nieruchomości :

oferowane działki są nieuzbrojone, położone przy drogach nieutwardzonych, z aktualnie istniejącymi zasiewami rolnymi, w związku z czym przejęcie terenu nastąpi po zbiorach tj. w sierpniu 2004r.

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej na każdą z działek, na którą składana jest oferta.

Wójt Gminy Komorniki zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania - w biurze podawczym Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1 pokój nr 1 - pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z napisem " Przetarg - działki w Plewiskach i w Komornikach"

Termin składania ofert upływa w dniu  09 kwietnia 2004r. o godz. 12:00

Oferta winna zawierać:

1. imię nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna

2. datę sporządzenia oferty

3. oferowaną cenę, przy czym cena ta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

4. sposób zagospodarowania terenu oraz ewentualne nakłady na infrastrukturę terenu na koszt nabywcy.

5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

 

 

 

 

-2-

 

 

 

Wadium należy wpłacić do dnia 09 kwietnia 2004r. na konto Urzędu Gminy Komorniki  w banku  PEKAO S.A. O/Poznań 39124017471111000018488975.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia . Pozostałą kwotę nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego .

Wadium podlega zwrotowi w przypadku nie wygrania przetargu . Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygra.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, w sali sesyjnej.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub 11 w godz. 7:15 - 15:00 lub telefon. 8107-751 wewn. 34 lub 41 . 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogldkp

 

Lista wiadomości