2004

2004.01.05 - WÓJT GMINY KOMORNIKI OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH W PLEWISKACH PRZY ULICY ZIELARSKIEJ

Wójt Gminy Komorniki

o g ł a s z a

I I   p r z e t a r g    p i s e m n y    n i e o g r a n i c z o n y

 

na sprzedaż  działek położonych w Plewiskach przy ulicy Zielarskiej, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki. 

 

 

L.p.

działka

nr ewid. 

pow.

 ( m2 )

cena wywoławcza działki

( zł )

1.

620/56

8840

680.680,00

2.

620/58

8640

665.280,00

 

przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych pod :

1. dz. nr ewid. 620/56 - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z pasem zieleni izolacyjnej o min. szer. 10,0 m oraz pod trafostację .

2. dz. nr ewid. 620/58 - zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z pasem zieleni izolacyjnej o min. szer. 10,0 m .

Oferowane działki są nieuzbrojone .

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Komorniki zaprasza osoby fizyczne i prawne do składania - w biurze podawczym Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1 pokój nr 1 - pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z napisem " Przetarg - działki w Plewiskach  "

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2004r. o godz. 16:30

Oferta winna zawierać:

1. imię nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna

2. datę sporządzenia oferty

3. oferowaną cenę, przy czym cena ta musi być wyższa od ceny wywoławczej.

4. sposób zagospodarowania terenu oraz ewentualne nakłady na infrastrukturę terenu na koszt nabywcy.

5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Wadium należy wpłacić do dnia 19 stycznia 2004r. na konto Urzędu Gminy Komorniki  w banku  PEKAO S.A. O/Poznań 39124017471111000018488975

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia . Pozostałą kwotę nabywca nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed zawarciem aktu notarialnego .

Wadium podlega zwrotowi w przypadku nie wygrania przetargu . Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygra.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 stycznia 2004r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, w sali sesyjnej.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub 11 w godz. 7:15 - 15:00 lub telefon. 8107-751 wewn. 34 lub 41 . 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości