2004

2004.07.26 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ INSTALACJI GAZOWEJ, MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI I INSTALACJI C.W.U DLA DOMU KULTURY KOŹLAK W CHOMĘCICACH

Urząd Gminy Komorniki

62-052 Komorniki , ul. Stawna 1

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

„Przebudowę instalacji gazowej, modernizację kotłowni i instalacji C.W.U

dla Domu Kultury Koźlak w Chomęcicach”

 

 

 

1.       Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

2.       Zakres prac obejmuje : 

przebudowę instalacji gazowej tj. zainstalowanie nowego kotła gazowego, demontaż starych kotłów, modernizację instalacji C.W.U. -wykonanie doprowadzeń ciepłej wody, oraz modernizację kotłowni.

3.      Termin wykonania : 30.09.2004 r.

4.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Przetarg nieograniczony –Modernizacja kotłowni - Koźlak” w Biurze Podawczym Urzędu pok. nr 1  - do dnia 10.08.2004 r. do godz.10.00

5.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2004 r. o godz. 10.15 sali  nr 19 Urzędu Gminy Komorniki

6.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, pok.6 , tel. (061) 8107-751 w.36 , lub 8100-636 –  Teresa Kranz

7.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

8.      Termin związania ofertą : 09.09.2004 r.

9.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

cena                                    - ważność kryterium    =   100 %

10.   Warunki udziału w postępowaniu :

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust 1, pkt 1 - 4  Ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004 r.)

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości