2004

2004.02.23 - (WERSJA POPRAWIONA) URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO NA WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄ

 

Urząd Gminy Komorniki ogłasza przetarg nieograniczony na:

“Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do domów i utwardzeniem drogi osiedlowej - ul. Malinowa w Komornikach”

 

1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, uproszczonego, zgodnie z art. 15 Ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Wycena ofertowa obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wg przedmiarów i rysunków technicznych.

3. Termin wykonania całości prac – 30.06.2004 r. w tym:

a) I etap – opracowanie dokum. na kanalizację sanitarną –do 30.04.04 r., pozwolenie na budowę do 31.05.2004 r.,

b) II etap –opracowanie dokum. na utwardzenie drogi - do 31.05.04 r., pozwoleniem na budowę do 30.06.2004 r.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i utwardzeniem drogi osiedlowej - ul. Malinowa w Komornikach” w pok., nr 1 (biuro podawcze) do dnia 01.03.2004 r. do godz. 12.00

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2004 r. o godz. 12.45 w sali nr 19 Urzędu Gminy Komorniki.

6. Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy, pok. 18, tel. 8107-751 wewn. 48 – Teresa Piechocka.

7. Wpłata wadium nie obowiązuje – wartość zamówienia do 30.000 euro.

8. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości