2003

2003.11.21 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KOMORNIKI

URZĄD  GMINY  KOMORNIKI

62-052  KOMORNIKI  ul.Stawna 1

tel. 8107 751 w.36

ogłasza  przetarg nieograniczony na :

  " Zimowe utrzymanie dróg na terenie

Gminy Komorniki  "

 

1.            Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z  przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych.

2.            Zakres prac : jednorazowy  przejazd ok. 45 km dróg

3.            Termin realizacji prac: 1 stycznia 2004 r.  - 31 grudnia 2004 r.

4.            Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  otrzymać  w  siedzibie  Urzędu Gminy  w Komornikach  ul.Stawna 1  pok.6.

5.            Ofertę należy złożyć w  Urzędzie Gminy, w zaklejonej  kopercie z dopiskiem:  " Przetarg – Zimowe utrzymanie dróg "  do dnia  28.11.2003 r.  do godz. 9.00               

6.            Otwarcie ofert -  28.11.2003 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu, pok.19.

7.            Upoważniona do kontaktów z oferentami: T.Kranz , A.Klemczak

8.            W  przetargu  mogą  brać udział oferenci, którzy spełniają  wymogi określone w art.22 Ustawy zamówieniach publicznych .

 

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                                                                         Jan Broda

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12