2003

2003.10.08 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY REMONTOWE W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI W KOMORNIKACH

Urząd Gminy Komorniki

ogłasza  przetarg  nieograniczony

na :

 

 

“Roboty remontowe w Gminnym

 Centrum Informacji w Komornikach“

 

 

1.        Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego,

     uproszczonego, zgodnie z art. 15  Ustawy o zamówieniach publicznych.

2.        Wycena ofertowa obejmuje wykonanie robót remontowych, budowlano-

     instalacyjnych wod-kan i elektrycznych wg przedmiarów.

3.        Termin wykonania prac – do 20.11.2003 r.

4.        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  “ Roboty remontowe w Gminnym  Centrum Informacji  w Komornikach ” w pok. Nr 1 (biuro podawcze) do dnia:  16.10. 2003 r. do godz. 12.00.

5.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2003 r. o godz. 12.15 w sali nr 19 Urzędu Gminy Komorniki.

6.        Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy,  pok. 18,  tel.  8107-751  wew. 48  - Teresa Piechocka.

7.        Wpłata wadium nie obowiązuje – wartość  zamówienia do 30.000 EURO.

8.        Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

9.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

 

                                 Wójt Gminy

 

 

                                  mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12