2003

2003.05.26 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, EWAKUACYJNYCH PRZY BUDYNKUGIMNAZJUM W KOMORNIKACH

Urząd Gminy Komorniki
ogłasza  przetarg  nieograniczony
na wykonanie:
 
„Schody zewnętrzne, ewakuacyjne przy budynku
Gimnazjum w Komornikach
 
 
  1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, uproszczonego, zgodnie z art. 15  Ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Wycena ofertowa obejmuje wykonanie schodów zewnętrznych łącznie.
  3. Termin wykonania prac – do 10.08.2003 r.
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Wykonanie schodów zewnętrznych”  w pok. 23 (sekretariat) do dnia 10.06.2003 r. do godz. 12.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2003 r. o godz. 12.15 w sali nr 19 Urzędu Gminy Komorniki.
  6. Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy,  pok. 18,  tel.  8107-751  wew. 48  - Teresa Piechocka.
  7. Wpłata wadium nie obowiązuje – wartość  zamówienia do 30.000 euro.
  8. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
 
 
 
                                 Wójt Gminy
 
 
                                  Mgr inż. Jan Broda
Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12