2003

2003.07.15 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ POMP DO RECYRKULACYJI OSADÓW PRODUKCJI BORNEMANN DLA POTRZEB EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁĘCZYCY

Urząd Gminy Komorniki

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę:

„pomp do recyrkulacyji osadów produkcji Bornemann dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków w Łęczycy”

 

 

 

  1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, uproszczonego, zgodnie z art. 15  Ustawy o zamówieniach publicznych.
  2. Wycena ofertowa obejmuje dostawę pomp osadowych produkcji Bornemann oraz części zamiennych do nich dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy gmina Komorniki.
  3. Termin wykonania prac      do  15.09.2003 r.
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dostawa pomp do recyrkulacji osadu Bornemann EL 1500” w biurze podawczym urzędu do dnia 25.07.2003 r. do godziny 12.00.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2003 r. o godzinie 12.15 w sali nr 19 Urzędu Gminy Komorniki.
  6. Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy, pok. 18, tel. 0-61 8107 751(2) wew. 48 –  Karolina Wilak.
  7. Wpłata wadium nie obowiązuje – wartość zamówienia do 30.000 euro.
  8. postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
  9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

/-/ inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12