2003

2003.12.18 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONYWANIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ ORGANÓW I URZĘDU GMINY KOMORNIKI W OKRESIE OD 01.01.2004 R. DO 31.1

URZĄD   GMINY   KOMORNIKI

62-052 Komorniki , ul. Stawna 1

tel. 8107-433 , fax 8107-985

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 „ Wykonywanie  kompleksowej  obsługi  prawnej

 organów  i  Urzędu  Gminy  Komorniki

w  okresie  od  01.01.2004r.  do  31.12.2004r. „

 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego – uproszczonego o wartości zamówienia do kwoty 30.000 euro , zgodnie z art. 15  ustawy o zamówieniach publicznych.

 

2.   Uprawnieni do składania ofert przetargowych są radcowie prawni, wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego albo w spółce jawnej lub cywilnej, z wyłącznym udziałem radców prawnych i adwokatów , względnie w spółce komandytowej, w której komandytariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni  oraz adwokaci.

 

3.   Każdy  oferent  musi posiadać niezbędną wiedzę prawniczą oraz odpowiednie  doświadczenie , udokumentowane umową  na obsługę prawną Miasta lub Gminy w okresie odrodzonego Samorządu  tj.  po 1990 roku.

 

Oferent musi zapewnić stałą obecność radcy prawnego w Urzędzie Gminy przez okres 4 dni w tygodniu po minimum 2 godziny – w stałych godzinach.

 

4.   Kryterium  oceny  ofert  :

----------------------------------------

 

·         cena brutto  oferty  =  50%

·         wiarygodność i doświadczenie samorządowe  =  50%

 

 

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem  „Obsługa prawna

    Gminy Komorniki” , do dnia 29.12.2003r. do godz. 11,  w pok. nr 21 Urzędu Gminy

    w Komornikach , ul. Stawna 1.

 

6.  Otwarcie ofert  nastąpi w sali nr 19 Urzędu Gminy Komorniki w dniu 29.12.2003r.

      o godz. 12 . 

 

7.   Warunki przetargowe otrzymać można bezpłatnie w Urzędzie Gminy Komorniki,

      pok.  nr  21 . Dodatkowych informacji udziela  z-ca wójta , inż. A.Klemczak.

 

8.   W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22  ustawy

      o zamówieniach publicznych.  

 

Z-ca wójta

Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12