2003

2003.10.31 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE WYCENY SZACUNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI W PLEWISKACH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na wykonanie :

wyceny szacunkowej następujących nieruchomości :

Plewiska - działki o nr ewid. 771/2, 812/1, 813/1 i 814/1

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego ( uproszczonego o wartości do 30.000 euro ), zgodnie z art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Zakres pracy do wykonania obejmuje wykonanie 1 operatu szacunkowego na wycenę następujących nieruchomości :

Plewiska - dzi. o nr ewid. 771/2, 812/1, 813/1 i 814/1.

 3. Termin wykonania pracy - 7 dni od podpisania umowy.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

"WYCENA SZACUNKOWA DZIAŁEK w PLEWISKACH"

do dnia 12.11.2003r. do godz. 10:00 , w pokoju nr 1 ( biuro podawcze ) Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1 .

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2003r. o godz. 10:15 w sali 19 Urzędu Gminy Komorniki.

6. Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Komorniki pok. nr 4 ( Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami ) .

7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami :

Hanka Maj pok. 4 tel. 8107-751 wewn. 34 .

8. Kryteria wyboru ofert :

a) cena = 100 %

( 100 pkt. za najniższą cenę, pozostałe proporcjonalnie do najniższej )

9. Wpłata wadium nie obowiązuje - wartość zamówienia do 30.000 euro.

10. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

Komorniki dnia 31.10 .2003r.

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12