2003

2003.12.08 - WÓJT GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY KOMORNIKI DO SZKÓŁ SPECJALNYCH NA TERENIE MIASTA POZNANIA

Wójt Gminy Komorniki

ogłasza

przetarg nieograniczony

 

na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Komorniki do szkół specjalnych na terenie miasta Poznania.

 

 

1)       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego (uproszczonego o wartości do 30.000 euro), zgodnie z art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych.

2)       zakres zamówienia:

Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania – Gmina Komorniki – do szkół specjalnych na terenie miasta Poznania oraz dowiezienie uczniów po zakończonych zajęciach do domu.

3)       Zamówienie obejmuje okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 z wyłączeniem wakacji i dni wolnych.

4)       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych” w Urzędzie Gminy Komorniki, pok.1 (biuro podawcze) do dnia 16 grudnia 2003 do godz.12.00.

5)       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2003 o godz. 12.15 w sali nr 19 Urzędu Gminy Komorniki.

6)       Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać bezpłatnie w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy Komorniki, pok.1 tel. 8107751 w.31 – Małgorzata Pniewska-Grycz

7)       Kryteria wyboru:

100% - cena oferty (100 pkt. za najniższą cenę, pozostałe proporcjonalnie do najniższej)

8)       wpłata wadium nie obowiązuje – wartość zamówienia do 30.000 euro

9)       W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają wymogi art.22 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12