2003

2003.09.23 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE INWENTARYZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORAZ OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ TYCH LOKALI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na wykonanie :

 

inwentaryzacji budynków mieszkalnych położonych w Plewiskach przy ulicy Zielarskiej - działka nr 618 , przy ulicy Kolejowej - działka nr 623, przy ulicy Szkolnej - działka o nr ewid. 1313/25 oraz określenie wartości rynkowej tych lokali.

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego ( uproszczonego o wartości do 30.000 euro ), zgodnie z art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

2. Zakres pracy do wykonania obejmuje wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych dla celów wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych oraz określenie wartości rynkowej tych lokali :

1. działka nr 618 ul. Zielarska - 8 budynków mieszkalnych ( 22 lokale mieszkalne )

2. działka nr 623 ul. Kolejowa - 1 budynek ( 3 lokale mieszkalne 1 lokal użytkowy )

3. działka nr 1313/25 ul. Szkolna - 2 budynki mieszkalne ( 12 mieszkań )

 

3. Termin wykonania pracy - 07.11.2003r.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

"INWENTARYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W PLEWISKACH"

do dnia 30.09.2003r. do godz. 10:00 , w pokoju nr 1 ( biuro podawcze ) Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1 .

 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2003r. o godz. 10:15 w sali 19 Urzędu Gminy Komorniki.

 

6. Warunki przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Komorniki pok. nr 4 ( Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ) .

 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami :

    Danuta Gonigroszek pok. 4 tel. 8107-751 wewn. 34 .

 

8. Kryteria wyboru ofert :

a) cena oferty                       =   80 % ( 100 pkt za najniższą cenę, reszta proporcjonalnie)

b) termin wykonania          =   20% (100 pkt za wykonanie do 7-11-2003r.

                                                               +     0,5 pkt za skrócenie terminu o 1 dzień, max 15 dni

                                                               -      1 pkt za przedłużenie terminu o 1 dzień, max do 15 dni)

wg wzoru:                                             P = 0,8 Pc + 0,2 Pt

 

9. Wpłata wadium nie obowiązuje - wartość zamówienia do 30.000 euro.

 

10. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

Komorniki dnia 18.09 .2003r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

 

Jan Broda

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12