2020

2020.11.09 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do siedziby Zamawiającego"

ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik do Formularza ofertowego

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz dostaw – załącznik nr 3 do SIWZ

Zobowiązanie – załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

pytanie i odpowiedź - 12.11.2020 r.

pytania i odpowiedzi - 12.11.2020 r.

link do otwarcia ofert: https://youtu.be/4OYqp1JLi0U

informacja z otwarcia ofert - 17.11.2020 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 20.11.2020 r.

 

Lista wiadomości