2020

2020.11.04 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Budowę kablowej linii energetycznej 0,4 kV oraz słupów oświetlenia drogowego na ul. Podleśnej w m. Wiry"

ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

Zobowiązanie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób – Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ - część 1

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ - część 2

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ - część 3

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ - część 4

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ - część 5

zaświadczenie

Przedmiary robót – Załącznik nr 9 do SIWZ

STWIOR – Załącznik nr 10 do SIWZ

link do otwarcia ofert: https://youtu.be/bhVi_t0mj3Q

informacja z otwarcia ofert - 19.11.2020 r.

informacja o wyborze oferty - 27.11.2020 rok

Lista wiadomości