2020

2020.10.05 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon do siedziby Zamawiającego"

ogloszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik do Formularza ofertowego

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz dostaw – załącznik nr 3 do SIWZ

Zobowiązanie – załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

pytania i odpowiedzi - 7.10.2020 r.

pytania i odpowiedzi - 8.10.2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 8.10.2020 r.

zmodyfikowany załącznik do Formularza ofertowego

zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ

zmiana terminu otwarcia ofert - 12.10.2020

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

link do otwarcia ofert: be/W1-Gg7y8awI

informacja z otwarcia ofert - 20.10.2020 r.

informacja o unieważnieniu postępowania

Lista wiadomości