2020

2020.08.27 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Budowę instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej przy ul. Stawnej w Komornikach"

ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

Zobowiązanie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót – Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób – Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

 Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ

ekspertyza techniczna - część I

ekspertyza techniczna - część II

konstrukcja

elektryka

klimatyzacja_wentylacja

10. Przedmiary robót – Załącznik nr 9 do SIWZ

11. STWIOR – Załącznik nr 10 do SIWZ

pytanie i odpowiedź - 1.09.2020 r.

pytania i odpowiedzi - 4.09.2020 r.

pytania i odpowiedzi - 7.09.2020 r

link do otwarcia ofert:

https://youtu.be/5U65-lgnELw

informacja z otwarcia ofert- 11.09.2020 r.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - 9.10.2020 r.

Lista wiadomości