2020

2020.03.09 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Odbudowę urządzenia wodnego - retencyjnego zbiornika ziemnego - na rowie melioracyjnym wraz z wykonaniem fontanny"

ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

Zobowiązanie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób – Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

 załącznik nr 1 do wzoru umowy - szkic

9. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ

uzgodnienie przyłącza kablowego dla ENEA

uzgodnienie dla ENEA

odbudowa stawu

odbudowa urządzenia

10. Przedmiary robót – Załącznik nr 9 do SIWZ

elektryka

hydrotechnika

11. STWIOR – Załącznik nr 10 do SIWZ

specyfikacja techniczna odbudowy zbiornika

specyfikacja techniczna przyłacza energetycznego

modyfikacja treści SIWZ - 13.03.2020 r.

informacja z otwarcia ofert - 24.03.2020 r.

informacja o wyborze oferty - 9.04.2020 r.

 

Lista wiadomości