2020

2020.02.27 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Plewiska na działkach o numerach ewidencyjnych 1080/3, 1091/17, 1093"

ogłoszenie do postępowania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w m. Plewiska na działkach o numerach ewidencyjnych 1080/3, 1091/17, 1093 w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w drodze 2KD-D w Plewiskach”

SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

Zobowiązanie – Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz osób – Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz sprzętu – Załącznik nr 6 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 do SIWZ

projekt wykonawczy

projekt budowlany

opinia geotechniczna - część I

opinia geotechniczna - część II

Przedmiary robót – Załącznik nr 10 do SIWZ

STWIOR – Załącznik nr 11 do SIWZ

Oświadczenie – załącznik nr 12 do SIWZ

pytania i odpowiedzi - 10.03.2020 r.

zmodyfikowany przedmiar

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

modyfikacja treści SIWZ - 13.03.2020 r.

informacja z otwarcia ofert -17.03.2020 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 7.04.2020 r.

Lista wiadomości