2020

2020.01.31 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Zakup wyposażenia do budowanego Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach – wyposażenie meblowe"

ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy – załącznik nr 1A do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 3 do SIWZ

Zobowiązanie – załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 1 do wzoru umowy – zestawienie ilościowe

Załącznik nr 2 do wzoru umowy – specyfikacja techniczna

Załącznik nr 5 do wzoru umowy – wzór protokołu odbioru

informacja z otwarcia ofert -11.02.2020 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.02.2020 r.

Lista wiadomości