2020

2020.02.13 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Budowę boiska piłkarskiego wraz z budynkiem pomocniczym w Szreniawie"

ogłoszenie

SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  – Załącznik nr 2 do SIWZ

Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykaz osób – Załącznik nr 4 do SIWZ

Zobowiązanie – Załącznik nr 5 do SIWZ

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ

Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ

Formularz rzeczowo-finansowy dla robót realizowanych w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( etap I inwestycji) – Załącznik nr 8 do SIWZ

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 do SIWZ

architektura - część 1

architektura - część 2

architektura - część 3

instalacje elektryczne - część 1

instalacje elektryczne - część 2

instalacje sanitarne - część 1

instalacje sanitarne - część 2

konstrukcja - część 1

konstrukcja - część 2

uzgodnienia

opinia geotechniczna

Przedmiary robót – Załącznik nr 10 do SIWZ

STWIOR – Załącznik nr 11 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 12 do SIWZ

pytania i odpowiedzi - 26.02.2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ - §1 ust. 6

mapa do celów projektowych

A-403

boisko

E11 - sterowanie oświetleniem

opis techniczny

K16

koncepcja oświetlenia + PZT

koncepcja oświetlenia wew

obiekt sportowy TMT

opinia geotechniczna

pozwolenie na budowę

ZT2

pytania i odpowiedzi - 28.02.2020 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

przykładowa głowica

informacja z otwarcia ofert - 11.10.2020 r.

informacja o unieważnieniu postępowania - 13.03.2020 r.

 

Lista wiadomości