Jesteś tutaj:   

2020.06.17 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

PL.6720.1.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 czerwca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 104 w godzinach od 7:15 do 15:15 (od wtorku do piątku) i od 8:30 do 16:30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali sesyjnej (parter) o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 104 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz.U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.

 

Projekt tekstu studium ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki”

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

Projekt zał. graficznego - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - uwarunkowania rozwoju

Projekt zał. graficznego - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki - kierunki rozwoju

Prognoza oddziaływania na środowisko - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki 

Wyrys z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki