Jesteś tutaj:   

2020.05.25 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP: 1) części wsi Plewiska w rejonie ulicy Tymiankowej 2) części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów

PL.6721.7.2019

PL.6721.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Tymiankowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 2 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali nr 102 (I piętro):

  • o godz. 14:30 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska rejonie ulicy Tymiankowej,
  • o godz. 15:30 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do ww. projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniami w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, w Biurze Podawczym (pokój 012) oraz składać uwagi do ww. postępowań. Uwagi do postępowań w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 162 ze zm.), na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl. Uwagi rozpatrzy Wójt Gminy Komorniki.

 

 Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Projekt uchwały - mpzp części wsi Plewiska rejonie ulicy Tymiankowej

Projekt zał. graficznego - mpzp części wsi Plewiska rejonie ulicy Tymiankowej

Prognoza oddziaływania na środowisko - mpzp części wsi Plewiska rejonie ulicy Tymiankowej

Uzasadnienie do uchwały - mpzp części wsi Plewiska rejonie ulicy Tymiankowej


Projekt uchwały - mpzp części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów

Projekt zał. graficznego - mpzp części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów

Prognoza oddziaływania na środowisko - mpzp części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów