Jesteś tutaj:   

2019.01.08 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej

PL. 6721.6.2018

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częściwsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej w dniach od 16 stycznia 2019 r. do 13 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki  (ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 105 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali nr 102 (I piętro) o godz. 14.30

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019 r.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

projekt uchwały

projekt rysunku

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

p.o. Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

tel. (61) 8100 080