Jesteś tutaj:   

2018.10.11 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie

 

PL.6721.6.2018

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), po pozytywnym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu informuję, że   odstępuję  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLIX/478/2018Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej.

Uzasadnienie: Realizacja postanowień planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Obecnie sporządzany plan będzie niewielką modyfikacją postanowień obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap II, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Komorniki Nr IV/32/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 2802). Zgodnie z ww. planem, na obszarze objętym przedmiotową uchwałą wyznaczono: teren drogi klasy dojazdowej. Ze względu na to, iż droga nie spełnia parametrów drogi klasy dojazdowej określonych w przepisach odrębnych, koniecznym stała się zmiana przeznaczenia na drogę wewnętrzną. Modyfikacja obowiązującego planu będzie polegać na korekcie funkcji: z drogi publicznej – na drogę wewnętrzną. Bez zmiany szerokości wyznaczonej przez linie rozgraniczające w dotychczas obowiązującym planie. Istotnym jest, iż ustalenia obecnie sporządzanego planu nie zmienią ogólnego charakteru, założeń i ustaleń obowiązującego miejscowego planu.

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr Jan Broda