Jesteś tutaj:   

2018.07.31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej.

 
 
 

 

PL. 6721.10.2017

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Komorniki

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,w dniach od 07 sierpnia 2018 r. do 06 września 2018 r.w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki  ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki) w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, pok. 107 w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30(w poniedziałki).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie sięw dniu 20 sierpnia 2018r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki w sali sesyjnej nr 003 (parter)o godz. 16.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 21 września 2018 r.

 

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. 107 oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), na adres Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, e-mail: ios@komorniki.pl.

 

 

                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                             

                                                                                  Wójt Gminy Komorniki

                                                                                  mgr inż. Jan Broda

 

Projekt uchwały

 

Projekt rysunku planu

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

Inspektor ds. planowania przestrzennego i rewitalizacji

tel. (061)81000080