Inwestycje celu publicznego

07.07.2014-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Komornikach - budowa ści

 

Komorniki, dnia: 07.07.2014r.

 

PL.6733.5.2014

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 

 

 

 

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek: „Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych, mgr inż. Olgierd Pietrzak" 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2, działający w imieniu i na rzecz Gminy Komorniki

 

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

 

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

„zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Komornikach ul. Pocztowa 30,

 

 polegające na budowie ścianek oporowych, trybun i oświetlenia zewnętrznego terenu oraz

 

 parkingu na 10 samochodów",

 

obejmującej działki o nr ewid. gruntu: 203/8, 204/1, 204/2, 204/3

 

 - obręb Komorniki, gmina Komorniki

 

 

 

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

 

- Tablica ogłoszeń -sołectwo Komorniki

 

- BIP

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

 

Kierownik

 

Wydziału Planowania Przestrzennego i

 

Gospodarki Gruntami

 

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

 

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

 

Suszczyńska Katarzyna

 

Tel. (61) 8 100666

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej