Inwestycje celu publicznego

18.06.2014-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa i przebudowa przedszkola wraz z termomodernizacją i remontem tarasu zewnętrznego na działce nr

PL. 6733.4.2014                                                               

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 18.06.2014r. wydana została decyzja Nr 4/2014

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 dla przedsięwzięcia polegającego na

 

rozbudowie i przebudowie przedszkola

 

wraz z termomodernizacją i remontem tarasu zewnętrznego,

 

obejmującej działkę nr ewid. gruntu 304/6

 

obręb Komorniki, gmina Komorniki

 

 

 

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

 

- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej