Inwestycje celu publicznego

07.02.2014-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej na działce nr 1061/41 w Komornikach

 

 

 

PL. 6733.7.2013                                                                                                                   

Komorniki, dnia: 07.02.2014r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 07.02.2014r. wydana została decyzja Nr 1/2014

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej

obejmującej działkę nr ewid. gruntu 1061/41 obręb Komorniki,

gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

Z up. Wójta

Z-ca Kierownika

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej