Inwestycje celu publicznego

13.12.2013-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV w Komornikach, działka

 

PL.6733.8.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek Eurouziom Elżbieta Szymanowicz ul. Sobieskiego 26, 62-040 Puszczykowo działającej z upoważnienia i na rzecz Eduardo Investments Sp. z o.o., ul. Andersa 5, 61-894 Poznań

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

 budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV kablowej

obejmującej działkę nr ewid. gruntu 1061/41 obręb Komorniki, gmina Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106, w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń - sołectwo Komorniki

- BIP

 

 

 

 

Z up. Wójta

Z-ca Kierownika

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

               

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej