Inwestycje celu publicznego

30.092013r-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowa odcinka ciśnieniowego sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 90 o długości 103mb obej

PL. 6733.6.2013                                                                                                               Komorniki, dnia: 30.09.2013r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

 

Zawiadamia się

że w dniu 30.09.2013r. wydana została decyzja Nr 5/2013

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie odcinka ciśnieniowego sieci kanalizacji sanitarnej

z rur PE Ø 90 o długości 103mb 

obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 1117, 1125 - obręb Komorniki

(ul. Pańska, ul. Zbożowa)

 

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej