Inwestycje celu publicznego

22.08.2013 r. - Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydaniu postanowienia z dnia 8.08.2013 r. znak. spr. BOII-1kk/1rl/1łch-772-144-832/11/13 w sprawie usta

Treść Obwieszczenia
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej