Inwestycje celu publicznego

09.08.2013-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowie odcinka ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej obejmującego działki nr 1117

PL.6733.6.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Komorniki sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie odcinka ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej

z rur PE Ø 90 o długości 103mb

obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 1117, 1125 - obręb Komorniki.

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń - sołectwo Komorniki

- BIP

 

 

Z up. Wójta

Z-ca Kierownika

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr Katarzyna Kubinek-Waliszka

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej