Inwestycje celu publicznego

07.08.2013-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej na działce nr 1154 (ul. Św. Rocha) obręb Komorni

PL.6733.4.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Komorniki sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Komorniki

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie sieci wodociągowej z rur PE Ø 110

obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1154 obręb Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń – sołectwo Komorniki

- BIP         

                                                                                     

Z up.Wójta

Z-ca Kierownika

Wydziału Planowania Przestrzennegoi Gospodarki Gruntami

mgr Katarzyna Kubinek-Waliszka

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej