Inwestycje celu publicznego

06.05.2013r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Komornikach i budowa oświetlenia boisk szkolnych

PL. 6733.2.2013

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 06.05.2013r. wydana została decyzja Nr 2/2013

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 dla przedsięwzięcia polegającego na

rozbudowie Szkoły Podstawowej w Komornikach

wraz z niezbędną infrastrukturą

w tym budowie oświetlenia boisk szkolnych,

obejmującego działki nr ewid. gruntu: 297/6, 298/3, 299/3, 300/3, 301/5, 301/6, 301/9, 303/13 - obręb Komorniki

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego i

Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej