Inwestycje celu publicznego

10.04.2013r.- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: budowie gazociągu ś/c na działce nr ewid. 5/122 obręb Rosnowo – Szreniawa.

 

 

PL. 6733.3.2013                                                                                                               Komorniki, dnia: 10.04.2013r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2003r., poz. 1071) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 10.04.2013r. wydana została decyzja Nr 2/2013

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE dł. ok. 50,0m

 dla budownictwa mieszkalnego,

 na działce o nr ewid. gruntu 5/122 obręb Rosnowo - Szreniawa.

 

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz. U. z 2003r., poz. 1071), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej