Inwestycje celu publicznego

29.01.2013 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu ś/cna działce nr ewid. gruntu 17/1 obręb Wiry, gm

 

 

PL. 6733.14. 2012                                                                                                                 Komorniki, dnia: 29.01.2013r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 29.01.2013r. wydana została decyzja Nr 1/2013

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE100 SDR11 dł. ok. 16,5m

dla budownictwa mieszkalnego,

na działce nr ewid. gruntu 17/1 obręb Wiry, gmina Komorniki,

stanowiącej drogę publiczną - ul. Żabikowska

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń

- Tablica ogłoszeń –sołectwo Wiry

- BIP - Urząd Gminy Komorniki

- BIP – Urząd Miasta i Gminy Luboń

 

 

 

Z up. Wójta

Inż. Aleksander Klemczak

Z-ca Wójta Gminy

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej