Inwestycje celu publicznego

05.12.2012r - Obwieszcenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Nr 10/2012 z dnia 18.07.2012r

PL. 6733.1. 2012                                                                                                                 Komorniki, dnia: 05.12.2012r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

 

Zawiadamia się

że w dniu 05.12.2012r. wydana została decyzja Nr 13/2012

zmieniająca decyzję Nr 10/2012 z dnia 18.07.2012r.

o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie odcinka rowu WA - prawobrzeżnego dopływu rzeki Wirynki od km. 0+850 do km 3+850 i budowie zbiornika przeciwpowodziowego” obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 66, 67, 83/1, 85/3, 96/3, 97, 103/2, 103/3, 104, 105/3, 105/6, 137/2, 137/5, 138/1, 138/2, 147, 148/5, 154, 155, 163, 164/3, 170, 171, 181, 182/3, 196, 197, 198/2, 203, 204, 205, 210/2, 211, 216, 217/2, 223/3, 225, 230, 231/2, 233/2, 234, 239, 241/3, 247/3, 240, 248, 249, 255, 256/2, 258/2, 262/6, 263, 269, 282/2, 282/3, 282/5, 282/6, 282/7, 286/1, 286/2, 325/1, 325/2, 326, 329 - obręb Głuchowo, działki o nr ewid. gruntu: 1, 2 - obręb Rosnowo-Szreniawa oraz działkę nr ewid. gruntu 60, 959/7, 959/9 – obręb Komorniki

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Głuchowo

- BIP UG Komorniki

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej