Inwestycje celu publicznego

20.11.2012r.- Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej, obejmującej dzi

Komorniki, dnia:  20.11.2012r.

PL.6733.13.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

 

Zawiadamia się

że w dniu 20.11.2012r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 5/14 i 5/115 – obręb Rosnowo-Szreniawa,

dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Rosnowo- Szreniawa

- BIP UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej