Inwestycje celu publicznego

03.10.2012r.- Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego błąd w decyzji Nr 10/2012 o lokalizacji celu publicznego z dnia 18.07.2012r.

PL. 6733.1. 2012                                                                                                                              Komorniki, dnia: 03.10.2012r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

 

 

Zawiadamia się

że w dniu 03.10.2012r. wydane zostało

postanowienie prostujące błąd

w decyzji Nr 10/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 z dnia 18.07.2012r.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Wójt

Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń sołectwo Głuchowo, Rosnowo-Szreniawa

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej