Inwestycje celu publicznego

08.10.2012r.-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej, obejmującej działki o nr ewid. 5/14 i 5/115

 

Komorniki, dnia: 08.10.2012r.

PL.6733.13.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na wniosek „ENPOZ” Spółka z o.o. 60-826 Poznań, ul. Reja 5

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 5/14 i 5/115, obręb Rosnowo-Szreniawa, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestzrennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń –sołectwo Rosnowo-Szreniawa

- BIP

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej