Inwestycje celu publicznego

30.07.2012r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego min.na: budowie oświetlenia, parkingu, chodnika, dróg wewnętrznych oraz utwardzeniu wraz z l

PL.6733.9.2012                                                              

Komorniki, dnia: 30.07.2012r

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 647)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 30.07.2012r. wydana została decyzja nr 11/2012

 

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającego na przebudowie ul. Stawnej z lokalizacją miejsc postojowych, budowie oświetlenia, przebudowie i rozbudowie parkingu, budowie chodnika, przebudowie dróg wewnętrznych oraz utwardzeniu wraz z lokalizacją miejsc postojowych terenu Ośrodka Zdrowia w Komornikach, obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 687/48, 687/35, 687/14, 687/10 – obręb Komorniki

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej