Inwestycje celu publicznego

02.07.2012r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w Komornikach na dz. nr ewid.:1040

PL.6733.8.2012                                                                                

Komorniki, dnia: 02.07.2012r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Komorniki

 

Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 647)

 

 

Zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 02.07.2012r. wydana została decyzja nr 9/2012

 

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Komorniki,

dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej

 obejmującej działki nr ewid. gruntu 1040, 1036, 1027, 772/14, 774/2,

wraz z osadnikiem i separatorem na działce nr ewid. gruntu 1036

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń wsi Komorniki

- BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. planowania przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100 666

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej