Inwestycje celu publicznego

11.06.2012r.- Obwieszczenie o ustaleniu lwarunlków lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia:budowa odcinka sieci kablowej nn obejmującej działki: 6 (ul. Jarzębinowa)oraz 5/116, 5/117, 5/1

PL.6727.10.2012        
Komorniki, dnia: 11.06.2012r

OBWIESZCZENIE
o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o
 
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 w imieniu, którego działa Pani Janina Król zam.: ul.Gostyńska 8, 60-103 Poznań
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kablowej nn 0,4 kV obejmującej działki o nr ewid. gruntu: 6 (ul. Jarzębinowa) oraz 5/116, 5/117, 5/118, 5/119, 5/120, 5/121, 6/122 - obręb Rosnowo-Szreniawa
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106, w godzinach pracy Urzędu
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
-Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki
- BIP  -UG Komorniki

Z up. Wójta
Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
mgr inż. Ewa Fiszer
 

Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego
Suszczyńska Katarzyna
Tel. (61) 8 100666
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej