Inwestycje celu publicznego

05.06.2012r.- Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia: budowia sieci gazowej ść obejmującej działki 44/6, 85 (ul. Ks. Malinowskiego) i 206 (ul


PL.6733.4.2011    Komorniki, dnia: 05.06.2012r.
             
                                           
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Komorniki
 
Zgodnie z art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 05.06.2012r. wydana została decyzja nr 05/2012
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
PE Dz 90PE Lc = 204,0 mb,
obejmującej działki o nr ewid. gruntu:
44/6, 85 (ul. Ks. Malinowskiego) i 206 (ul. Polna)
– obręb Komorniki, dla zasilania budynków mieszkalnych
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, pok.106 w godz. pracy Urzędu
Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki
- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki
-  BIP UG Komorniki

Z up. Wójta
Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
mgr inż. Ewa Fiszer
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego
Suszczyńska Katarzyna
Tel. (61) 8 100666
 
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej