Inwestycje celu publicznego

30.05.2012r - Obwieszczenie w spr. ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul.Stawnej wraz z budową chodnika i miejsc postojowych,

Komorniki, dnia: 30.05.2012r.
PL.6733.9.2012

 


OBWIESZCZENIE
o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek: A-Projekt Adam Zwierski ul.Berestecka 4, 60-288 Poznań, działającej w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Stawnej wraz z budową chodnika i miejsc postojowych, budowie oświetlenia, przebudowie i rozbudowie parkingu, przebudowie dróg wewnętrznych oraz utwardzenie wraz z lokalizacją miejsc postojowych terenu Ośrodka Zdrowia w Komornikach, obejmującego działki o nr ewid. gruntu 687/48, 687/35, 687/14, 687/10 – obręb Komorniki

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
 -Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki
- Tablica ogłoszeń sołectwo Komorniki
- Biuletyn Informacji Publicznej

 

Z up. Wójta
Kierownik Wydziału
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
mgr inż. Ewa Fiszer

 


Sprawę prowadzi:
Inspektor ds. Planowania Przestrzennego
Suszczyńska Katarzyna
Tel. (61) 8 100666

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej