Inwestycje celu publicznego

18.05.2012 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmujacej dz. nr 1040, 1036, 1027, 772/14, 774/2 - obreb Komorniki dla

Komorniki, dnia: 18.05.2012r.

PL.6733.8.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

o  w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o

 

                Zgodnie z art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717, ze zm.) oraz stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek: Przedsiębiorstwa Usług Kanalizacyjnych „Łęczyca” Sp. z o.o. 62-051 Wiry, Łęczyca ul. Poznańska 6, działającego w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki, ul. Stawna 1

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

w sprawie: ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego
we wsi Komorniki, dla inwestycji polegającej
na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej obejmującej działki nr ewid. gruntu 1040, 1036, 1027, 772/14, 774/2, wraz z osadnikiem i separatorem na działce nr ewid. gruntu 1036

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.106 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- Tablica ogłoszeń – sołectwo Komorniki

- BIP –UG Komorniki

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 100666

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej