Inwestycje celu publicznego

16.05.2012 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę

Treść obwieszczenia
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej